Could be Games over for Bob Costas (Update)

BgKiRWICQAE2lKJ.jpg

Bob Costas might not be back on the air again for NBC's Olympic Games coverage.

As, FTVLive has been telling you, Costas has been battling a nasty eye infection that started in one eye and spread to both.

NBC's Olympic EP Jim Bell sent out this email, indicating that Costas might be done with his on air duties at the games.

F̶r̶o̶m̶:̶ ̶J̶i̶m̶ ̶B̶e̶l̶l̶ ̶(̶N̶B̶C̶U̶n̶i̶v̶e̶r̶s̶a̶l̶)̶<̶j̶i̶m̶.̶b̶e̶l̶l̶@̶n̶b̶c̶u̶n̶i̶.̶c̶o̶m̶>̶ ̶
D̶a̶t̶e̶:̶ ̶T̶u̶e̶,̶ ̶F̶e̶b̶ ̶1̶1̶,̶ ̶2̶0̶1̶4̶ ̶a̶t̶ ̶8̶:̶3̶2̶ ̶P̶M̶ ̶
S̶u̶b̶j̶e̶c̶t̶:̶ ̶C̶o̶s̶t̶a̶s̶ ̶U̶p̶d̶a̶t̶e̶ ̶ ̶
 

T̶o̶ ̶w̶h̶o̶m̶ ̶i̶t̶ ̶m̶a̶y̶ ̶c̶o̶n̶c̶e̶r̶n̶,̶ ̶
̶M̶r̶.̶ ̶C̶o̶s̶t̶a̶s̶ ̶i̶s̶ ̶u̶n̶d̶e̶r̶ ̶c̶o̶n̶s̶t̶a̶n̶t̶ ̶m̶e̶d̶i̶c̶a̶l̶ ̶s̶u̶p̶e̶r̶v̶i̶s̶i̶o̶n̶ ̶b̶y̶ ̶o̶u̶r̶ ̶a̶m̶a̶z̶i̶n̶g̶ ̶t̶e̶a̶m̶ ̶o̶f̶ ̶m̶e̶d̶i̶c̶a̶l̶ ̶e̶x̶p̶e̶r̶t̶s̶ ̶h̶e̶r̶e̶ ̶i̶n̶ ̶S̶o̶c̶h̶i̶.̶ ̶A̶t̶ ̶t̶h̶i̶s̶ ̶p̶o̶i̶n̶t̶ ̶i̶t̶ ̶i̶s̶ ̶n̶o̶t̶ ̶y̶e̶t̶ ̶c̶l̶e̶a̶r̶ ̶w̶h̶e̶t̶h̶e̶r̶ ̶o̶r̶ ̶n̶o̶t̶ ̶M̶r̶.̶ ̶C̶o̶s̶t̶a̶s̶ ̶w̶i̶l̶l̶ ̶b̶e̶ ̶a̶b̶l̶e̶ ̶t̶o̶ ̶b̶e̶ ̶b̶a̶c̶k̶ ̶o̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶a̶i̶r̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶f̶o̶r̶ ̶t̶h̶e̶ ̶e̶n̶d̶ ̶o̶f̶ ̶t̶h̶e̶ ̶g̶a̶m̶e̶s̶.̶ ̶M̶a̶t̶t̶ ̶L̶a̶u̶e̶r̶ ̶w̶i̶l̶l̶ ̶b̶e̶ ̶f̶i̶l̶l̶i̶n̶g̶ ̶i̶n̶ ̶f̶o̶r̶ ̶B̶o̶b̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶i̶n̶t̶e̶r̶i̶m̶.̶ ̶A̶l̶s̶o̶ ̶e̶x̶p̶e̶c̶t̶ ̶t̶o̶ ̶s̶e̶e̶ ̶m̶a̶n̶y̶ ̶m̶o̶r̶e̶ ̶N̶B̶C̶ ̶S̶p̶o̶r̶t̶s̶ ̶a̶n̶c̶h̶o̶r̶s̶ ̶o̶n̶ ̶a̶i̶r̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶c̶o̶m̶i̶n̶g̶ ̶d̶a̶y̶s̶ ̶t̶o̶ ̶f̶i̶l̶l̶ ̶f̶o̶r̶ ̶B̶o̶b̶.̶ ̶ ̶

T̶h̶a̶n̶k̶ ̶y̶o̶u̶,̶ ̶
j̶b̶

Update: NBC's Jim Bell contacted FTVLive and says that he did not send out the email above. He did not say when or whether Bob Costas would be back on the air during NBC's Olympic coverage. 

Update 2: Bell tells FTVLive that Lauer is filling in for Costas again Tonight. He's hoping Costas will be back on Thursday. Stay tuned...